Minneapolis

Utility Pole

Implementation sticker in Minneapolis
Minneapolis — posted 2004-07-16

Implementation sticker in Minneapolis
Minneapolis — posted 2004-07-16

Implementation sticker in Minneapolis
Minneapolis — posted 2004-07-16